Idéer för en nyvaknad socialdemokrati

I väntan på att ledarskapsfrågan ska avgöras i det socialdemokratiska arbetarepartiet så finns det skäl för oss ideologiskt övertygade socialdemokrater att fundera på vad som menas med förnyelse. Medlemmarna i partiet vill ha förnyelse, Svenskt Näringsliv satsar miljoner av sina medlemmars pengar på socialdemokratisk förnyelse. Svenska Dagbladet vill ha förnyelse av socialdemokratin, men då bara om den utförs av dem behagliga personer. Aftonbladet vill ha förnyelse om så bara att folk flyttar på sig.

Men låt oss då prata innehåll. I en debatt om socialdemokrati på tjugohundratiotalet vill jag delta nu. För inte orkar jag vänta på de tröga kandidaternas, inkluderat den oortodoxa Ylva Johanssons, politiska program. De verkar ju aldrig komma. Jag är en rastlös gräsrot. Här kommer mina tankar från roten. Lite nytt, lite lånat, lite gammalt, något blått, mycket rött.

En ansvarsfull ekonomisk politik
Socialdemokraterna är ett parti som är rädda om skattebetalarnas pengar. Varje krona som betalas in till stat, landsting och kommun är resultatet av någons vedermödor och hårda arbete. Därför ska varje offentlig utgift synas utifrån om den gör nytta för samhället, våra politiska mål och inte åstadkommer skador på andra platser i ekonomin. Vi tar exempelvis avstånd från stora subventionsprogram, som jordbruksstöd och fiskeristöd. Vi placerar varje krona där den gör störst nytta. Vi räds inte skatter som verktyg. Vi sänker dem där det skapar tillväxt som kommer folket till del, vi höjer dem om de medverkar till fördelat välstånd och minskade klyftor.

Vi bekämpar klyftor mellan människor
Socialdemokratins mål är att befria människor. Vi vill att varje människas skaparkraft ska få möjlighet att växa och utvecklas. Vi tror att varje människa som hålls tillbaka för att hon växer upp utan resurser och utan möjligheter är ett brott mot löftet om det goda samhället. Vi hatar samhällsklyftor. Socialdemokratin är övertygad om att alla i samhället tjänar på att varje individ ges de bästa av förutsättningar. Också den välbeställde som avstår något av sina tillgångar för att bidra till andra människors växande vinner i längden. Vi strävar efter ett samhälle som håller ihop. Där fabriksarbetarens dotter går i samma skolklass som direktörens son. Där den som är född utan tillgång till arv och rikedomar har samma möjligheter att lyckas med sitt liv som den som är född med stora resurser. Våra verktyg för att bryta samhällets klyftor inskränker sig inte till ekonomisk utjämning genom skattepolitik utan är det övergripande målet för alla politikområden. Resurser till omsorg, utbildning och hälsovård fördelas för att bryta samhällsklyftorna.

Vi tror på valfrihet för alla – men inte för några få
Socialdemokratin tror på människor vilja att göra egna val och att påverka sina livsöden. Vi litar på varje persons önskan syftar till det bästa. Därför vill vi att det ska finnas en mångfald av tjänster att välja på av det som samhället erbjuder. Det ska finnas möjlighet att sätta sina barn i skolor med olika inriktning, pedagogiskt och kunskapsmässigt. Det ska vara möjligt att välja vård och omsorg efter de livsbetingelser man befinner sig i. Men valfriheten får inte begränsas till ett fåtal personer utan ska omfattas av alla.

Vi vet att valfriheten an innebära att klyftor förstärks och accentueras om den endast blir ett verktyg för de med störst resurser att undvika dela tjänster med dem med små resurser. Vi säger därför ja till positiv särbehandling där företräde till populära tjänster ges till grupper med svag representation där. Vårt parti bidrar som folkrörelse med att hjälpa medborgare att välja goda tjänster. Vi bygger upp oberoende kvalitetsregister.

Starka trygghetssystem för starka medborgare
Socialdemokraterna tror på starka trygghetsförsäkringar med höga ersättningsnivåer. Vi ser med oro på utvecklingen där svensk arbetsmarknadsförsäkring och sjukförsäkring blir allt sämre i europeisk jämförelse. Taken måste höjas så att minst 75 procent av alla medborgare omfattas av trygghetsförsäkringarnas fulla ersättning.

Vi är också medvetna om att trygghetsförsäkringar med höga ersättningsnivåer kräver en hög moral bland försäkringstagarna. Socialdemokratin tolererar inte fusk och manipulationer. Varje sådant försök är ett angrepp på sjuka, arbetslösa eller andra behövande. Varje sådant försök är ett parasiterande på någon annans arbete. En noggrann uppföljning och sanktioner mot regelbrytare är en naturlig del av vår politik.

Offentlig service mår bra av mångfald men dåligt av russinplockare
Socialdemokratin välkomnar alla som vill jobba med att ge medborgarna en god servicenivå. Läkare, lärare, sjuksköterskor, barnskötare, socionomer, ekonomer, ja alla människor som med sitt engagemang bidrar till att göra Sverige starkare och friskare gör en ovärderlig insats. Vi inser att den insatsen kan göras organiserat i privata företag, offentliga intraprenader eller förvaltningar. Vi söker den lösning som i varje enskilt fall ger bäst resultat för medborgarna. Vi tror på en mångfald av organisationsformer, men vi tolererar inte lycksökare eller de som vill plocka russinen ur den offentligt finansierade kakan. Vi betraktar vinster hos offentligt finansierade entreprenörer som acceptabla endast om de inte fått förmånliga avtalsvillkor eller gjort avkall på kvaliteten.

Vi vill ha växande företag
Socialdemokraterna arbetar för att varje människa ska kunna förverkliga sina idéer och sitt skapande. Vi vill därför ha ett ökande företagande i Sverige. Men vi vill också att de enskilda företagen ska ges möjlighet att växa. Ett stort växande antal enmansföretag med små ekonomiska marginaler bidrar föga till tillväxten. Socialdemokraterna vill ge resurser till att fler svenska patent och innovationer utvecklas av och i svenska företag. Socialdemokratin vill reglera företagandet så att det blir lättare att växa och söka riskkapital.

En arbetsmarknad för alla
Socialdemokratin är ett parti grundat för att tillvarata arbetstagarnas intresse i ett samhälle där deras position är svagare än arbetsgivarens. Så ser situationen ut också idag. Arbetstagarnas bästa möjlighet till trygghet på arbetsmarknaden ligger i en hög facklig organisationsgrad, därigenom skapas en motståndskraft både mot ingripanden från arbetsgivarna och förändringar av lagstiftning som slår mot arbetstagarkollektivet.

Som politiskt gren av arbetarrörelsen är det socialdemokratins uppgift att fortsätta utjämningen mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Aktuella områden att ta itu med är exempelvis de ökande löneklyftorna, otillräcklig koppling mellan kompetens, utbildning och löneutveckling och systematisk diskriminering på arbetsmarknaden beroende på kön eller etnisk tillhörighet.

Den svenska modellen med avtalsförhandlingar är huvudlinjen, lagstiftning ska i det längsta undvikas för att styra förhållande mellan arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen kvarstår.

Full sysselsättning är ett självklart mål för svensk arbetarrörelse. Målet ska uppnås genom arbetslinjen. Arbetslinjen innebär att varje människas vilja och förmåga till arbete betraktas som en resurs. Finns möjlighet att erbjuda anpassade arbeten är det värdigare än att placeras utanför produktionen. Arbetsförmedling och försäkringskassa har gemensamt ansvar för att finna individuella lösningar. Kan inte anpassade arbeten erbjudas finns trygghetssystem som ger varje människa rätt till ett värdigt liv.

Ja, det var vad som surrade i huvudet idag. Jag ser fram emot att läsa många fler texter den närmaste tiden om innehåll i den socialdemokratiska politiken. För politik, det handlar faktiskt om att vilja.

Och medan vi väntar på ännu fler kan man definitivt läsa:

[tags]socialdemokraterna, politik, förnyelse[/tags]

Using examples from some of the case studies that they have explored, they consider the relationships between production and consumption essayprofs.com and question whether particular kinds of agriculture are linked to particular diets and patterns of consumption