Ett bla! är bättre än en massa bla bla bla…

Jag möter det ständigt i samtal med socialdemokrater – övertygelsen om att den socialdemokratiska politiken är så komplex och genomtänkt att den kräver massor av ord och nyanser för att formuleras och förklaras. Detta brukar också spilla över i en avundsjuka gentemot de politiska motståndarna som kommunicerar med ”plakatargument” och korta budskap.

Detta har bland annat visat sig genom utvecklingen av partiets partiprogram och politiska program. De blir bara pratigare och pratigare. Nu har jag läst det nya förslaget till partiprogram och de nya politiska riktlinjerna. Partiprogrammet är en uppenbar uppstramning sedan det senaste antogs. Men det betyder inte att det är bra. Det är okej. De politiska riktlinjerna eller ”Framtidskontraktet” är otroligt nog babbligt och skarpt i konturerna. Precis tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig.

Jag vill för enkelhets skull lansera ett kombinerat partiprogram och politiskt program i denna blogg. Lite kortare. Lättare att få överblick över. Socialdemokrati condensed liksom:

Partiprogram och politiska riktlinjer

Inledning

Socialdemokratin vill forma ett samhälle där fria individer kan växa och gemensamt åstadkomma ett välstånd där alla är inkluderade. Vi kallar den idén demokratisk socialism. Den demokratiska socialismen bygger på principerna om alla människors lika värde, rätten att leva i frihet och trygghet samt rätten och ansvaret att delta i utformningen av vårt gemensamma samhälle.

Socialdemokratin skiljer sig från alla andra partier i det att vi sätter demokratins ideal först. Rätten att påverka samhället ska omfatta såväl det politiska systemet som de sociala och ekonomiska sektorerna.

Den demokratiska socialismens utgångspunkt är människan, hennes unika värde och förmåga att skapa – enskilt och i gemenskap. Vi bejakar människans starka längtan efter frihet. Frihet från förtryck och nöd – frihet till valmöjligheter och enskild utveckling. Vi vet att friheten förutsätter jämlikhet för att kunna omfatta alla. Vi litar till människans vilja att i solidaritet bidra och stärka andra. Vi anser att människans vilja och förmåga till arbete är grunden för det samhälle vi ska leva i.

Vår historia

Socialdemokratin växte fram som en politisk kraft för att frigöra och stärka arbetarklassen. Det industrisamhälle som rådde när socialdemokratin steg fram stod i vägen för de många individernas frihet och samlade rikedomar och utvecklingsmöjligheter hos några få. Mot det var den demokratiska socialismen en motkraft. Genom att samla och organisera fackföreningar och ett politiskt parti kunde socialdemokratin på några få decennier bryta de besuttnas maktmonopol. Demokrati infördes i landet.

Allt eftersom samhället förändrades förändrades också socialdemokratin. När den politiska friheten var vunnen började kampen för social rättvisa och folkets delaktighet i ekonomin. Under socialdemokratisk ledning vanns många segrar. Sjukförsäkring och arbetslöshetskassor skapade trygghet för människor som tidigare tvingats leva ur hand i mun. Pensionssystem skapades för att ge trygghet också under ålderdomen. Vård och omsorg byggdes ut för att omfatta alla och ledde också till kvinnornas insteg på arbetsmarknaden. Skolan formerades för att ge alla barn möjlighet att forma sina liv och bryta sig ur givna klassmönster.

Genom att förena kraften i starka fackföreningar med den politiska makten och lagstiftningsmöjligheten ökade människors inflytande över den ekonomiska sektorn. Arbetstidsförkortning, rätt till semester, anständig arbetsmiljö och anställningstrygghet gav en grund där människor blev friare i förhållande till sina arbetsgivare.

Under sin tid vid regeringsmakten har socialdemokratin alltid eftersträvat en sund ekonomisk utveckling. Grunden för en stark ekonomi är den fulla sysselsättningen Genom att avstå från extravaganta reformer har svensk ekonomi kunnat växa stabilt och klarat konkurrensen från omvärlden. Den stabila ekonomin och den fulla sysselsättningen är och förblir den grund varpå socialdemokratiska regeringar strävar efter att uppfylla sina politiska mål.

Vår kritik av andra politiska inriktningar

Socialdemokratin springer ur de frihetliga ideologier som uppstod under 1800-talet. Vi har mycket gemensamt med liberalismen vars rättighetsivrande också är socialdemokratins. Men vi vill gå längre än liberalismen som stannar upp sina strävanden vid den politiska demokratin. Vårt frihetsideal är djupare än så. Vi menar att människors sociala och ekonomiska förutsättningar är lika viktiga komponenter för frihet som den politiska demokratin.

Vi accepterar inte konservatismens idéer om de besuttnas naturvunna rätt till rikedomar och möjligheter. Vi tror inte på ett samhälle där människor ska förbli på sin plats. Vi bejakar och välkomnar en utveckling av samhället där människor kan spränga sina gränser, till gagn för alla.

Vi är svurna motståndare till alla idéströmningar som inte omfattar demokratins ideal och accepterar tanken på människors lika värde. Vi är fientligt inställda till alla tankar på en socialism utan demokrati. Vi har tagit och kommer alltid att ta kampen mot kommunismen.

Likaså kommer socialdemokratin alltid att kämpa mot fascismen, rasismen, nazismen och populistiska ideologier vars utgångspunkt är att inskränka demokratin och som gör åtskillnad mellan människors värde baserat på deras attribut eller livsval.

Vårt Sverige

Socialdemokratin har haft en stor påverkan på hur Sverige ser ut idag genom långa regeringsinnehav. Det betyder inte att vårt arbete är slutfört. Stora ekonomiska klyftor och ojämlikhet plågar vårt land till förfång för människors frihet. Omvärlden förändras och ställer nya krav på oss för att klara konkurrens. I den förändringen är socialdemokratin en kraft som arbetar för att fortsatt fördela välstånd och inte låta det försvinna till anonyma storföretag och globala riskkapitalister.

Socialdemokratins Sverige är ett demokratiskt land där invånarna bidrar efter förmåga och får tillgång till de gemensamt skapade resurserna efter behov. Vi tror att en aktiv fördelningspolitik med små skillnader mellan människor bidrar till ett större välstånd på sikt.

Vi vill organisera viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg genom demokratiska institutioner. Vi vill finansiera de samhällsgemensamma åtagandena genom skatt efter bärkraft.

Vi tror på en aktiv men reglerad marknadsekonomi med fria företag och möjlighet att skapa nytt genom egen drivkraft. Vi är skarpa kritiker av kapitalismen vars drivkraft är att ackumulera rikedomar hos få och därmed berövar de många livschanser.

Politiskt program

Statsskick

 • Parlamentarisk demokrati
 • Yttrandefrihet, Religionsfrihet, Mötesfrihet, Föreningsfrihet
 • Självständiga myndigheter
 • Självstyrande kommuner
 • Republik
 • Öppenhetsprincip i all skattefinansierad verksamhet
 • EU-medlemskap
 • Demokratiskt kontrollerad försvarsmakt
 • Åtföljande av internationella konventioner
 • Alliansfrihet

Ekonomi

 • Full sysselsättning
 • Ekonomisk balans i offentliga finanser
 • Skatt efter bärkraft
 • Fri lönebildning
 • Inflationsbekämpning
 • Fri rörlighet på arbetsmarknaden
 • Marknadsekonomi under lagarna

Välfärd

 • Skattefinansierad välfärd
 • Generell välfärd – enhetstaxor
 • Vård efter behov
 • Barn- och äldreomsorg för trygghet och tillväxt
 • Mångfald av utförare av offentlig verksamhet – vinstreglering
 • Frihet från kriminalitet – starkt rättsväsende
 • Sjukförsäkring med 80 % av lönenivån omfattande 80 % av befolkningen
 • Fria a-kassor med 80 % av lönenivån omfattande 80 % av befolkningen
 • Barnbidrag

Utbildning och forskning

 • Obligatorisk och avgiftsfri 12-årig skola
 • Avgiftsfri högskola
 • Fria universitet med fria studentkårer
 • Statligt stöd till bredd- och spetsforskning
 • Statligt investeringsstöd för bevarande av svenska patent
 • Stöd till folkbildning och livslångt lärande

Kultur

 • Fri medieetablering
 • Offentlig finansiering av viktiga kulturinstitutitioner
 • Stöd till föreningsburen kultur
 • Fri Public Service
 • Lagstiftning mot ägarkoncentration av medier
 • Fritt tillträde till statliga museer

Internationellt

 • FN-medlemskap
 • Nordiskt samarbete
 • Deltagande i militära FN-insatser för fred
 • 1 procent av BNI till bistånd
 • Generös asylmottagning – reglerad invandring
 • Aktivt bistånd till demokratirörelser

 

Tre myror är färre än fyra elefanter

Jag har en fin kompis, som heter Håkan Juholt. Jag gillar honom skarpt. Han är för närvarande ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – det viktigaste uppdrag en svensk politiker kan ha. Håkan är satt att förvalta drömmarna om frihet och jämlikhet, födda i en en rörelse för och av de små. Tillsammans med en handfull andra styr han nu över arbetarepartiet som visat att det går att rå på orättvisor i samhället genom att sluta sig samman, eller för att förklara det enkelt: Han äger det parti vars styrka är och har varit att man visat att fem myror är fler än fyra elefanter.

Men det går knackigt för Håkan. ”Håkans problem är att han inte har någon att lyssna på”, säger några i min omgivning. ”Håkans problem är att han lyssnar på fel personer”, säger andra. Det kan inte vara lätt. Så mycket förväntningar, ett socialdemokratiskt sekel av framgångar i bagaget och ett år av egna motgångar och motgångar för partiet. Jag har ingen aning om vad Håkans problem är, men jag ser att de finns.

”Jag känner ett mycket starkt stöd”, säger Håkan till tidningarna. Jag vet inte varför han säger så. Det är inte så det känns. Det känns som om väljarnas och medlemmarnas förtroende eroderar fortare än ett sandslott i en tsunami. Det tisslas och tasslas. Vem kommer efter? Vem ska ta över? Det blir ingen valprocess, säger några, ”Det måste bli en lång och öppen process”, säger andra. Vanligaste uppfattningen är ändå att VU:t pekar ut någon när – inte om – Håkan kastat in handduken. ”Det blir Carin Jämtin – det är enklast och snabbast”, säger några. ”Jag hoppas verkligen man kan övertyga Pär Nuder – nu är det allvar”, säger andra. Ingen säger ”Jag har mycket starkt stöd för Håkan”. Ingen säger heller ”Jag vet att vi vinner valet 2014″.

De som kan lyfta sig i håret och är bäst lämpade att ge Håkan ett praktiskt stöd, partiets talesmän i politiska frågor, levererar så lite faktisk politik så man kan tro att socialdemokratin helt vore utan idéer. Jag känner folk som mår fysiskt och påtagligt dåligt av att socialdemokratin med sina drömmar om en bättre värld helt saknas i den politiska debatten idag. Socialdemokratins myror, som genom att arbeta tillsammans mot stackens mål vunnit sina tidigare segrar, känner sig allt mer isolerade. Det är inte så lätt att vara en kaxig myra och slåss med näringslivets och kapitalets elefanter när man känner sig ensam. Tre myror känns jättemycket mindre än fyra elefanter ska ni veta.

”Känns det jättejobbigt att vara sosse idag?” är en av de vanligaste frågorna jag får. Nej, svarar jag, jag är stolt över att vara socialdemokrat. Jag bär den ideologin som en varm kappa när det blåser kallt, men jag är bekymrad för partiet, organisationen jag arbetat i hela livet – arbetarklassens hopp. Jag lider med Håkan, min fina kompis. Jag irriterar mig på den handlingsförlamning som kännetecknar dem som ska bära partiet vidare.

Så mitt i all denna förvirring, kaos och röra så påbörjas processen med ett nytt partiprogram. Det är ett litet ljus i mörkret. I det praktiska arbetet med att formulera, stöta och blöta ny politik så ryms mycket konflikter, men inte av den destruktiva art som just nu plågar socialdemokratiska arbetarepartiet utan en typ av konflikter där bäst argument går segrande ut.

Den energi jag i fortsättningen kan ge mitt parti kommer jag ägna åt det kommande partiprogrammet. Första svaren på programkommissionens diskussionsmaterial ska vara inne !:a mars. Jag kommer blogga mig fram till mitt svar. Kommentera gärna. Jag kan ju ändra mig- å rent av lära mig något.

Så detta hoppas jag är sista gången jag överhuvudtaget berör ledarfrågan inom S på min blogg. Jag har i ärlighetens namn inte tillräckligt starkt förtroende för någon av de ledande namnen för att känna någon stark och väl förankrad tillförsikt. Allt jag ber om det är att de som just nu förvaltar partiet ska lämna några sympatisörer och medlemmar kvar till efter kongressen. Socialdemokratin är så stark så den tål att börja om från början. Elefanterna är ju kvar – så det är bara att börja värva myror.