Idéer för en nyvaknad socialdemokrati

I väntan på att ledarskapsfrågan ska avgöras i det socialdemokratiska arbetarepartiet så finns det skäl för oss ideologiskt övertygade socialdemokrater att fundera på vad som menas med förnyelse. Medlemmarna i partiet vill ha förnyelse, Svenskt Näringsliv satsar miljoner av sina medlemmars pengar på socialdemokratisk förnyelse. Svenska Dagbladet vill ha förnyelse av socialdemokratin, men då bara om den utförs av dem behagliga personer. Aftonbladet vill ha förnyelse om så bara att folk flyttar på sig.

Men låt oss då prata innehåll. I en debatt om socialdemokrati på tjugohundratiotalet vill jag delta nu. För inte orkar jag vänta på de tröga kandidaternas, inkluderat den oortodoxa Ylva Johanssons, politiska program. De verkar ju aldrig komma. Jag är en rastlös gräsrot. Här kommer mina tankar från roten. Lite nytt, lite lånat, lite gammalt, något blått, mycket rött.

En ansvarsfull ekonomisk politik
Socialdemokraterna är ett parti som är rädda om skattebetalarnas pengar. Varje krona som betalas in till stat, landsting och kommun är resultatet av någons vedermödor och hårda arbete. Därför ska varje offentlig utgift synas utifrån om den gör nytta för samhället, våra politiska mål och inte åstadkommer skador på andra platser i ekonomin. Vi tar exempelvis avstånd från stora subventionsprogram, som jordbruksstöd och fiskeristöd. Vi placerar varje krona där den gör störst nytta. Vi räds inte skatter som verktyg. Vi sänker dem där det skapar tillväxt som kommer folket till del, vi höjer dem om de medverkar till fördelat välstånd och minskade klyftor.

Vi bekämpar klyftor mellan människor
Socialdemokratins mål är att befria människor. Vi vill att varje människas skaparkraft ska få möjlighet att växa och utvecklas. Vi tror att varje människa som hålls tillbaka för att hon växer upp utan resurser och utan möjligheter är ett brott mot löftet om det goda samhället. Vi hatar samhällsklyftor. Socialdemokratin är övertygad om att alla i samhället tjänar på att varje individ ges de bästa av förutsättningar. Också den välbeställde som avstår något av sina tillgångar för att bidra till andra människors växande vinner i längden. Vi strävar efter ett samhälle som håller ihop. Där fabriksarbetarens dotter går i samma skolklass som direktörens son. Där den som är född utan tillgång till arv och rikedomar har samma möjligheter att lyckas med sitt liv som den som är född med stora resurser. Våra verktyg för att bryta samhällets klyftor inskränker sig inte till ekonomisk utjämning genom skattepolitik utan är det övergripande målet för alla politikområden. Resurser till omsorg, utbildning och hälsovård fördelas för att bryta samhällsklyftorna.

Vi tror på valfrihet för alla – men inte för några få
Socialdemokratin tror på människor vilja att göra egna val och att påverka sina livsöden. Vi litar på varje persons önskan syftar till det bästa. Därför vill vi att det ska finnas en mångfald av tjänster att välja på av det som samhället erbjuder. Det ska finnas möjlighet att sätta sina barn i skolor med olika inriktning, pedagogiskt och kunskapsmässigt. Det ska vara möjligt att välja vård och omsorg efter de livsbetingelser man befinner sig i. Men valfriheten får inte begränsas till ett fåtal personer utan ska omfattas av alla.

Vi vet att valfriheten an innebära att klyftor förstärks och accentueras om den endast blir ett verktyg för de med störst resurser att undvika dela tjänster med dem med små resurser. Vi säger därför ja till positiv särbehandling där företräde till populära tjänster ges till grupper med svag representation där. Vårt parti bidrar som folkrörelse med att hjälpa medborgare att välja goda tjänster. Vi bygger upp oberoende kvalitetsregister.

Starka trygghetssystem för starka medborgare
Socialdemokraterna tror på starka trygghetsförsäkringar med höga ersättningsnivåer. Vi ser med oro på utvecklingen där svensk arbetsmarknadsförsäkring och sjukförsäkring blir allt sämre i europeisk jämförelse. Taken måste höjas så att minst 75 procent av alla medborgare omfattas av trygghetsförsäkringarnas fulla ersättning.

Vi är också medvetna om att trygghetsförsäkringar med höga ersättningsnivåer kräver en hög moral bland försäkringstagarna. Socialdemokratin tolererar inte fusk och manipulationer. Varje sådant försök är ett angrepp på sjuka, arbetslösa eller andra behövande. Varje sådant försök är ett parasiterande på någon annans arbete. En noggrann uppföljning och sanktioner mot regelbrytare är en naturlig del av vår politik.

Offentlig service mår bra av mångfald men dåligt av russinplockare
Socialdemokratin välkomnar alla som vill jobba med att ge medborgarna en god servicenivå. Läkare, lärare, sjuksköterskor, barnskötare, socionomer, ekonomer, ja alla människor som med sitt engagemang bidrar till att göra Sverige starkare och friskare gör en ovärderlig insats. Vi inser att den insatsen kan göras organiserat i privata företag, offentliga intraprenader eller förvaltningar. Vi söker den lösning som i varje enskilt fall ger bäst resultat för medborgarna. Vi tror på en mångfald av organisationsformer, men vi tolererar inte lycksökare eller de som vill plocka russinen ur den offentligt finansierade kakan. Vi betraktar vinster hos offentligt finansierade entreprenörer som acceptabla endast om de inte fått förmånliga avtalsvillkor eller gjort avkall på kvaliteten.

Vi vill ha växande företag
Socialdemokraterna arbetar för att varje människa ska kunna förverkliga sina idéer och sitt skapande. Vi vill därför ha ett ökande företagande i Sverige. Men vi vill också att de enskilda företagen ska ges möjlighet att växa. Ett stort växande antal enmansföretag med små ekonomiska marginaler bidrar föga till tillväxten. Socialdemokraterna vill ge resurser till att fler svenska patent och innovationer utvecklas av och i svenska företag. Socialdemokratin vill reglera företagandet så att det blir lättare att växa och söka riskkapital.

En arbetsmarknad för alla
Socialdemokratin är ett parti grundat för att tillvarata arbetstagarnas intresse i ett samhälle där deras position är svagare än arbetsgivarens. Så ser situationen ut också idag. Arbetstagarnas bästa möjlighet till trygghet på arbetsmarknaden ligger i en hög facklig organisationsgrad, därigenom skapas en motståndskraft både mot ingripanden från arbetsgivarna och förändringar av lagstiftning som slår mot arbetstagarkollektivet.

Som politiskt gren av arbetarrörelsen är det socialdemokratins uppgift att fortsätta utjämningen mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Aktuella områden att ta itu med är exempelvis de ökande löneklyftorna, otillräcklig koppling mellan kompetens, utbildning och löneutveckling och systematisk diskriminering på arbetsmarknaden beroende på kön eller etnisk tillhörighet.

Den svenska modellen med avtalsförhandlingar är huvudlinjen, lagstiftning ska i det längsta undvikas för att styra förhållande mellan arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen kvarstår.

Full sysselsättning är ett självklart mål för svensk arbetarrörelse. Målet ska uppnås genom arbetslinjen. Arbetslinjen innebär att varje människas vilja och förmåga till arbete betraktas som en resurs. Finns möjlighet att erbjuda anpassade arbeten är det värdigare än att placeras utanför produktionen. Arbetsförmedling och försäkringskassa har gemensamt ansvar för att finna individuella lösningar. Kan inte anpassade arbeten erbjudas finns trygghetssystem som ger varje människa rätt till ett värdigt liv.

Ja, det var vad som surrade i huvudet idag. Jag ser fram emot att läsa många fler texter den närmaste tiden om innehåll i den socialdemokratiska politiken. För politik, det handlar faktiskt om att vilja.

Och medan vi väntar på ännu fler kan man definitivt läsa:

[tags]socialdemokraterna, politik, förnyelse[/tags]

Using examples from some of the case studies that they have explored, they consider the relationships between production and consumption essayprofs.com and question whether particular kinds of agriculture are linked to particular diets and patterns of consumption

10 reaktion på “Idéer för en nyvaknad socialdemokrati

 1. Hej, jag tycker du har många goda tankar om en framtid för socialdemokratin. Men jag måste ge några kommentarer till hur jag och antagligen många andra upplever dina punkter i detta inlägg. Därför att det är de tankarna som egentligen utgör socialdemokratins problem.

  1. Ansvarsfull ekonomisk politik
  Den klassiska socialdemokratin har alltid kännetecknats just av en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är en lång tradition med sådana som Wigforss, Sträng, Feldt och så vidare. Och Göran Persson kommer i framtida historisk litteratur att beskrivas som den som ”räddade nationen” i samband med krisen på 1990-talet.

  Men – det finns en baksida. Socialdemokratin har sedan -60-talet och framöver kännetecknats av att det offentliga får kosta hur mycket som helst. Därför att det varit viktigare att uppehålla den ideologiska fasaden än att se till resultatet. Den som kritiserat slöseri inom det offentliga har omedelbart beskyllts för att vilja ”riva ned” välfärdssamhället. Vilket är roten till de förändringar och privatiseringar som genomfördes under just regeringen GP. Och här har (s) ett stort problem. Folk flest accepterar inte skattehöjningar därför att man inte tror att de pengarna kommer att gå till något annat än till att finansiera större byråkrati. Skolan, äldrevården, sjukvården och så vidare kommer inte att få mer pengar till rådighet. Här ligger också nyckeln till att de röd-grönas ekonomiska politik inte ansågs som trovärdig.

  2. Klyftor i samhället
  Jämlikhet kan åstadkommas på två sätt. Antingen gör man det bättre för de som har det sämst. Eller så gör man det sämre för dem som har det bäst. Fram till -60-talet var det den första metoden som gällde. Därefter har den andra metoden gällt. Problemet är bara att de som man nu betecknar som ”rikingar” som skall klämmas åt är den helt vanliga medelklassen. Som utgör majoriteten av landets befolkning.

  3. Trygghetssystem
  Det är inte någon som inte ger (s) äran för att ha byggt upp det man kallar ”välfärdssamhället”. Men i nutida praktik har systemet blivit en hopplös byråkrati. Det värsta exemplet är när man ser hur facket hanterade A-kassorna under krisen härom året. När folk fick gå utan pengar i halvårsvis. Där visade det socialdemokratiska systemet en total bankrutt. Lika illa är det när man studerar argumentationen för att bibehålla systemet under fackets kontroll.

  Det är en stor skandal att inte det här systemet omedelbart tas bort ifrån fackets kontroll och förvandlas till en allmän arbetslöshetsförsäkring efter samma principer som sjukpenningen. Extra pinsamt är att argumentationen för att bibehålla dagens system nästan ordagrant är samma argument som brukas i USA för mot att införa en allmän sjukförsäkring.

  Skall (s) bli trovärdiga måste man i tillägg skaffa sig en strategi för hur dessa system skall föras in i framtiden. Hur skall Pension, Sjukvård, Socialsystem, Arbetslöshetsersättning fungera i ett samhälle av globalisering och äldreexpansion.

  4. Växande företag
  Socialdemokratins problem här består i att man historiskt sett har gynnat och samarbetat med storföretagen och den stora industrin på bekostnad av småföretagandet. Småföretagarna beskrevs till och med i valrörelsen 2010 som kapitalistiska utsugare som skulle ”klämmas åt” och inte som en tillgång för samhället.

  5. Arbetsmarknad för alla
  Grundproblemet är att det är (s) som under decennier har sopat arbetslösheten under mattan genom att gömma arbetslösa antingen inom skolsystemet i form av högre utbildning eller inom systemet för arbetsmarknadsåtgärder. Det är inte så trovärdigt att kritisera borgerligheten när de sedan fortsätter med samma system.

 2. Det du har skrivit står ju i vart enda partiprogram oavsett politisk färg. Skillnaderna är väl först när man skall konkretisera idéerna som det blir skillnad. Med andra ord är allt bara luft tills vi får se riktiga förslag… väntar med spänning.

 3. Claes, tack för en lång och utförlig kommentar. Jag ska försöka ge svar efter bästa förmåga.

  1. Jag tror precis som du att socialdemokratin generellt haft lite för lätt att stärka den ekonomiska politiken genom att utöka intäktssidan i budgeten (skatterna) och lite för svårt att utvärdera effekter av utgifter och i förlängningen skära i och argumentera mot utgiftsposter. Även om jag inte vill utesluta skattehöjningar generellt så tror jag att politikens nya utmaningar i huvudsak måste mötas genom omprioriteringar av utgifter, effektiviseringar av verksamheter och transfereringssystem och tillväxt.

  2. Jag delar inte din historiebeskrivning. Inkomstskillnaderna i Sverige minskade fram till och med 70-talet genom en rättvisare fördelning av den tillväxt som skedde. (Ja, vi kan kalla det ”göra det bättre för de som har det sämst”) Men sedan 80-talet har mycket lite av politiken varit inriktad på att bekämpa ekonomiska och sociala klyftor. De har tillåtits öka i en takt vi är unika om i västeuropa. (Det borde kallas ”göra det bättre för de som har det bäst”). Men bekämpandet av ekonomiska och sociala klyftor är svårare att göra idag genom enkla ingrepp som progressiv beskattning. Vill man lyckas med det politiska målet måste många fler politikområden samverka.

  3. Jag ser helst att a-kassan organiseras genom våra fria fackföreningar. Detta därför att jag ser att starka arbetstagarorganisationer bidrar till ett samhälle med större rättvisa och stabilitet. Men visst måste trygghetsförsäkringarna hela tiden ses över och optimeras för att ge medborgarna trygghet och en sund offentlig ekonomi.

  4. Jag känner inte alls igen att socialdemokratin skulle beskrivit småföretagare som ”kapitalistiska utsugare som skulle ‘klämmas åt’. Men jag tror borgerlighetens fixering just vid småföretag so lösning på alla problem är naiv. En rimlig näringspolitik vill se samverkan mellan samhääe och företag för att låta små företag bli stora. Jag är mycket stolt över de svenska företag som idag är globalt etablerade, men jag är också bekymrad över att så få företag som grundats de senaste fem decennierna nått samma framgångar. Ett av skälen till det tror jag är att staten inte längre samverkar lika tätt med näringslivet som man gjorde i fallen: ASEA/ABB -> Kärnkraft och spårvägsutbygnad, LM Ericsson/Ericsson -> Telekommunikation; SAAB -> Bilar, flygplan och krigsmatriel. Ja exempellistan kan göras längre, men borde framförallt moderniseras.

  5. Det finns definitivt skäl att kritisera socialdemokratin för de senaste decenniernas arbetsmarknadspolitik. Men felet har absolut inte varit kunskapslyft eller att erbjuda många högre utbildning. Däremot har det förekommit en allt för hög utslussning till förtidspensioner och andra försörjningar helt utanför arbetsmarknaden. Det får inte upprepas.

 4. Bäste Magnus,
  en grannlaga uppgift att försöka formulera en förnyelse. Det blir lätt att man försöker få redan religiösa att bli mer religiösa. Jag tror att man ska formulera problemet och sedan skapa en vision som kan attrahera väljare. Vi… som INTE är socialdemokrater borde vara målgruppen med förnyelsen mer än de som är kvar. Att ”offentliga utgifter ska granskas” kan inte vara en röd politik, det är en självklarhet.

  Att ”fabriksarbetarens dotter ska kunna gå i samma skola som direktörens” borde formuleras ”allas barn ska kunna få möjligheten att gå i den skola man vill”, dvs minska de ekonomiska gapen som ger hinder. Fördelningspolitiken måste ändras till en ”samma möjlighets politik”. Detta ger en positivare klang o bättre förståelse än att man ska ”fördela mina skattepengar”.

  Innehållet i din blogg är bra, men typiskt politiskt omständligt. Du blandar vision med sakpolitik och här ser jag problemet. Man vet ännu inte hur man ska ”angripa” motståndaren. Istället borde man fundera på vilken politik ”lockar” och tilltalar vanliga svenskar o nysvenskar idag?
  Vilka värdeord o ståndpunkter skapar visioner o en önskad framtid som kan skapas.

  Här anser jag att MP lyckats bäst av samtliga partier, men kanske pga att de förenklat allt kring ordet miljö o uthållighet. De har dock framgångsrikt nyttjat dessa värden till ekonomi, infrastruktur, familj, sociala frågor, mm. Undantaget är deras velighet kring EU o utrikespolitiken.

  Jag önskar dock all lycka o vet att dina tankar kommer få en grogrund i förnyelsen som är nödvändig, vem vet kanske är även jag en dag en röst på (s)!

 5. Jonas,
  Du har rätt. Det är inte lätt att formulera innehållet i en förnyelseprocess. Men jag tror att det kräver att man inser var någonstans man gått fel, och skiljer detta från de värden och mål som fortfarande gäller.

  Jag har försökt peka på en del återvändsgränder socialdemokratin hamnat i: En för stark fixering vid budgetens intäktssida; en arbetsmarknadspolitik som låste folk ute; en rädsla för privata alternativ i offentlig sektor, men också en rädsla för att reglera sådan verksamhet; förhållningssättet till valfrihet; och en passiv näringspolitik.

  Men jag vill också understryka de värden socialdemokratin unikt har stått för och som är kärnan i vår ideologi: kampen mot klyftor och utslagning; trygghet som omfattar alla; ekonomisk fördelning över tid och inkomstskillnader; stöd för ett stark svenskt näringsliv; full sysselsättning; starka arbetstagarorganisationer.

  Jag tror inte en socialdemokratisk förnyelse ska ta sikte på annat än att man vill nå ett stort samhälleligt samförstånd. En allians mellan olika intressen. Det betyder inte att jag inte vill ha din röst. Men det betyder att jag heller inte vill avstå från socialdemokratiska kärnväljares (löntagarnas) röster.

  Jag tycker inte dina omformuleringar gör saker och ting tydligare. Valfriheten i skolan har hittills lett till större segregation och skillnader i skolval mellan olika samhällsgrupper. Det tycker jag ska uttryckas på individnivå. Rika barn ska inte ha bättre skolor än fattiga. De ska kunna samsas i skolan, det ska höra till vanligheterna inte undantagen. Det är möjligt att mina formuleringar är tråkiga, men ska de förändras så ska de gå mot konkretion.

  Ja, jag blandar vision och sakpolitik. Det är oundvikligt. Bara visioner blir lätt luftslott, bara sakpolitik saknar riktning. Fredrik Reinfeldt är en mästare på att måla ett luftslott som tycks befinna sig på en plats, men bedriva sakpolitik som leder vägen åt ett annat håll. Jag vill att sakpolitik och vision ska hålla samman.

 6. Jan,
  du har förstås rätt. Texten jag skrivit är inte revolutionär på något sätt. Det är samma socialdemokrati som idag omfattas av de flesta svenska partier, åtminstone i högtidstalen.

  Jag tror inte den socialdemokratiska förnyelsen kommer innebära enorma skillnader i politisk inriktning. Den socialdemokratiska politiken har varit ett framgångsrecept i nära nog ett sekel och det finns få skäl att dumpa det goda överbord för att fler valt att kopiera delar av vår politik.

  Men lite konkretioner bjöd jag faktiskt på. Här en liten guide: Avskaffa stora skadliga subventionsprogram (exempelvis EU:s jordbruksstöd); Justera den ekonomiska politiken från skattelösningar till omprioriteringar; Gör om avregleringsreformer som lett till ökad segregering; Starkt ja till valfrihet, men underlätta val för alla genom positiv särbehandling och kvalitetsregister; Ökad samverkan mellan stat och tillväxtföretag; Tydlig arbetslinje i trygghetssystemen.

  Men visst det finns utrymme för ytterligare konkretioner. Du är välkommen att kliva ner från läktaren och komma ut på plan och delta själv.

 7. Jag anser att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en del av vad man kan kalla samhällets ”trygghetssystem”. Därför att jag anser att detta är samhällets uppgift. Dessutom är facket en integrerad del av en politisk rörelse som inte ens halva folket sympatiserar med.

  Du anser (liksom merparten av socialdemokratin) att A-kassan skall hanteras av fackföreningarna därför att detta som bieffekt stärker facket. Jag håller med om att det är en fördel att ha starka fackföreningar men jag menar att detta kan endast uppnås genom att facket gör sig förtjänta av medlemmarnas stöd. Inte genom att de administrerar uppgifter som samhället borde sköta.

  Med samma argumentation kan man annars hävda att Röda Korset borde administrera sjukpenningen, att ABF borde ha hand om skolorna, att kyrkan borde hantera åldringsvården. Och så vidare. Precis som man i USA hävdar att ett antal företag och organisationer drabbas ekonomiskt av att staten erbjuder en allmän sjukförsäkring. Det vill säga deras verksamhet socialiseras.

  För övrigt borde det ju räcka som argument att facket grovt misskötte sitt samhällsuppdrag under krisen härom året. Vi kan bara jämföra med Norge där motsvarande frågor hanteras av NAV, dvs en motsvarighet till ”Socialen”. Där behövde man sannerligen inte vänta i halvårsvis på att få sin ”arbeidsledighetstrygd”.

  Men totalt sett tror jag det är en nyckelfråga att skapa en långsiktig vision kring hur samhällets trygghetssystem skall utvecklas i framtiden. Då är det alldeles för fegt och defensivt att komma med att ”allt skall vara som det är eller ännu hellre återföras till hur det var”. Här behövs en vision. Som ännu inte något annat parti heller har kommit med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>